Esther Malaparte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Olivier van Noortstraat 3D
3071PG Rotterdam
KVK. 62266918
Tel. 06-23684394
esther@enteroresc.com

Persoonsgegevens die ik (Esther Malaparte) verwerk
Ik verwerk persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
Door u persoonlijk verschafte informatie
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Website
- Foto- en filmmateriaal (indien aangeleverd voor de uitvoering van een opdracht)
- KVK-nummer
- BTW-nummer
- Rekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren en hier contact over te hebben.
- Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
- Foto- en of filmmateriaal: als het nodig is voor het uitvoeren van de opdracht of voor artistieke uitingsvormen.​​​​​​​

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor- en achternaam, adresgegevens, KVK-nummer, BTW-nummer en/of rekeningnummer
Voor de belastingdienst moet de administratie minstens zeven jaar bewaard worden. Omdat ik gegevens van afnemers of personen/bedrijven waar ik een dienst of product van afneem verwerk in de administratie, blijven deze gegevens zeven jaar bewaard. In het geval deze gegevens verwerkt zijn zonder dat er door u of ons producten of diensten worden afgenomen, worden deze gegevens na drie jaar verwijderd.
E-mailadres, telefoonnummers en websites
Deze gegevens zijn nodig om in contact te kunnen blijven met u over mijn en/of uw diensten. Mocht er langer dan drie jaar geen contact meer zijn geweest worden deze gegevens verwijderd.
Foto- en filmmateriaal
Deze gegevens worden verwerkt zo lang ze nuttig kunnen zijn voor de betreffende opdracht of ondersteunend kunnen zijn voor artistieke uitingsvormen/portfolio. Tenzij door de geportretteerde of andere rechthebbende verzocht wordt het eerder te verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Esther Malaparte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij deze af te lezen zijn van een foto en/of video. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over u of over een minderjarige, neem dan contact met ons op via esther@enteroresc.com, dan verwijder ik deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Esther Malaparte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Esther Malaparte een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar esther@enteroresc.com. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via esther@enteroresc.com
Back to Top